Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LGD "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"
Lokalna Strategia Rozwoju
Statut Stowarzyszenia
Wnioski do pobrania

DOKUMENTY

Procedura oceny zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji
przez LGD wg lokalnych kryteriów wyboru
[tekst jednolity z dnia 4.02.2013 r.]

OKRES PROGRAMOWANIA 2014-2020

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Harmonogram realizacji planu komunikacji do 31.12.2016 r.

Harmonogram naboru wniosków

Statut – zatwierdzony Uchwałą Nr 4/2016 WZC z dnia 30 marca 2016 r.

Lokalna Strategia Rozwoju (dokument otwierany w rar)

Plan szkoleń

Podręcznik kryteria wyboru operacji z procedurą ustalania i zmiany kryteriów – procedura została zaktualizowana Uchwałą Nr 13/2016 WZC z dnia 13.06.2016 r.

Kryteria wyboru grantobiorców z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – procedura została zaktualizowana Uchwałą Nr 12/2016 WZC z dnia 13.06.2016 r.

Ankieta nt stopnia zadowolenia z doradztwa

Kryteria wyboru grantobiorcy

Kryteria wyboru operacji i zmiany kryteriów

Oświadczenie

Plan szkoleń

Procedura naboru pracowników

Procedura odwoławcza

Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków

Regulamin pracy biura 2015

Regulamin pracy Zarządu Ryki

Regulamin zamówień publicznych LGD Ryki

Statut Stowarzyszenia – tekst jednolity z 30.03.2016 r.

Granty

Oświadczenie właściciela nieruchomości do wnopg

Procedura granty

Zał. nr 2_ Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Zał. nr 3_ Wzór ewidencji upoważnień do przetwarzania danych osobowych

Zał. nr 4_ Oświadczenie pracownika o zachowaniu tajemnicy

Zał. nr 5_ Wzór ogłoszenia o naborze

Zał. nr 6_ Lista planowanych do osiągnięcia wskaźników

Zał. nr 7_ Wzór wniosku o powierzenie grantu_po wer MCh

Zał. nr 8_ Wzór pisma potw. osobiste złożenie wniosku o powierzenie grantu

Zał. nr 9_ Rejestr wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs

Zał. nr 10_ Wzór karty indywidualnego doradztwa

Zał. nr 11_ Rejestr udzielonego doradztwa po wer MCh

Zał. nr 12_ Karta wstępnej oceny

Zał. nr 13_ Wzór pisma wzywającego do uzupełnienia braków formalnych we wniosku

Zał. nr 14_ Wzór pisma o odrzuceniu z powodu niespełnienia kryteriów formalnych

Zał. nr 15_ Wzór protokołu z I cz oceny

Zał. nr 16_ Wzór listy wniosków przekazanych Radzie

Zał. nr 17_ Deklaracja bezstronności i poufności Członka Rady

Zał. nr 18_ Karta oceny merytorycznej i zgodności z LSR

Zał. nr 19_ Lista Członków Rady wyłączonych z oceny wniosków

Zał. nr 20_ Lista wniosków zgodnych z LSR

Zał. nr 21_ Lista operacji wybranych do dofinansowania

Zał. nr 22_ Protokół z posiedzenia Rady

Zał. nr 23_ Pismo o wynikach oceny wniosku

Zał. nr 24_ Wykaz dokumentów przekazanych do SW

Zał. nr 25_ Rejestr interesów Członków Organu decyzyjnego

Zał. nr 26_ Wzór pisma potwierdzającego złożenie protestu

Zał. nr 27_ Wzór pisma informującego o wyniku ponownej oceny

Zał. nr 28_ Wzór umowy z grantobiorcą o powierzenie grantu

Zał. nr 29_ Wzór weksla in blanco

Zał. nr 29_ Wzór deklaracji wekslowej

Zał. 29_ Wzór deklaracji wekslowej_podmioty inne_os. fizyczne

Zał. nr 30_ Wzór oświadczenia poręczyciela weksla

Zał. nr 31_ Wniosek o rozliczenie grantu

Zał. nr 32_ Wzór pisma o uzupełnienie wniosku o rozliczenie

Zał. nr 33_ Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli na miejscu

Zał. nr 34_ Rejestr upoważnień do kontroli

Zał. 35_ Zawiadomienie o planowanej kontroli na miejscu

Zał. 36_ Wzór informacji pokontrolnej

Zał. 37_ Wzór pisma przewodniego do informacji pokontrolnej

Zał. 38_ Wzór pisma zatwierdzającego wniosek o rozliczenie grantu

Zał. 39_ Lista wprowadzonych zmian do podręcznika

Załącznik nr 1 do zał. nr 7_ Zestawienie rzeczowo – finansowe do wnopg

Załącznik nr 1 do zał. nr 31_ Zestawienie rzeczowo-finansowe do wnorg

Polityka bezpieczeństwa

Polityka Bezpieczeństwa

Środki techniczne i organizacyjne – załącznik nr 3

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Warunki techniczne i lokalowe Biura

Wykaz osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 3

Procedura

Podręcznik procedur wersja 30.12.2015

Zał. 2 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Zał. 3 Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych

Zał. 4 Oświadczenie pracownika o zachowaniu tajemnicy

Zał. 5 Wzór karty indywidualnego doradztwa

Zał. 6 Rejestr udzielonego doradztwa

Zał. 7 Wzór ogłoszenia

Zał. 8 Wzór pisma potw. osobiste złożenie wniosku o dof. operacji

Zał. 9 Rejestr wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs

Zał. 10 Karta wstępnej oceny

Zał. 11 Wzór protokołu z I cz oceny formalnej

Zał. 12 Wzór pisma o odrzuceniu_wstępna ocena

Zał. 13 Wzór listy wniosków przekazanych Radzie

Zał. 14 Deklaracja bezstronności i poufności Członka Rady

Zał. 15 Karta oceny zgodności operacji z LSR_nowa

Zał. 17 Lista Członków Rady wyłączonych z oceny wniosków

Zał. 18 Lista operacji  zgodnych z LSR

Zał. 19 Lista operacji wybranych do dofinansowania

Zał. 20 Protokół z posiedzenia Rady

Zał. 21 Pismo o wynikach oceny wniosku

Zał. 22 Wykaz dokumentów przekazanych do SW

Zał. 25 Pismo potwierdzające złożenie protestu

Zał. 26 Pismo o wyniku rozpatrzenia protestu

Zał. 27 Weryfikacja podmiotu zgłaszającego chęć realizacji operacji własnej lgd

Zał. 28 Wzór pisma o spełnieniu kryteriów_projekt własny

Zał. 29 Lista wprowadzonych zmian do podręcznika

Zał. nr 4 do Protokołu z posiedzenia Rady do Procedury


Kryteria wyboru LSR

Ankieta-plan komunikacji

Rozporządzenie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośćobjętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Konsultacje społeczne w Gminie Nowodwór

Mocne i słabe strony

Konsultacje społeczne w Gminie Ułęż

Mocne i słabe strony/szanse i zagrożenia Gminy Ułęż

Konsultacje społeczne w Gminie Stężyca

Mocne i słabe strony/szanse i zagrożenia Gminy Stężyca

Konsultacje społeczne w Urzędzie Miasta Dęblin

Mocne i słabe strony/szanse i zagrożenia Miasta Dęblin

Konsultacje społeczne Gmina Ryki

Mocne i słabe strony Gminy

Konsultacje społeczne Gmina Kłoczew

Tematy projektów grantowych

Słabe i mocne strony

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI

Plan włączenia społeczności

Ankiety dotyczące opracowania nowej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020

1. Fiszka projektowa

2.Ankieta diagnozująca obszary działania

3. Ankieta diagnozująca problemy w środowisku lokalnym

4. Ankieta konsultacje społeczne

Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” – zmiany luty’2015

Zmiany do statutu

Ankiety dotyczące opracowania nowej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020

Dokumenty akcesyjne do LGD (10.02.2015r.):

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru działania LGD “Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ze zmianami z dnia 12.06.2014r.

LSR Ryki – ze zmianami z dnia 12.06.2014r.

Procedura oceny zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji
przez LGD wg lokalnych kryteriów wyboru
[tekst jednolity z dnia 6.05.2014r.]

Zestawienia rzeczowo-finansowe funkcjonowania LGD “Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

NURT

Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

zestawienie 1
zestawienie 2
zestawienie 3

KRAM
zestawienie

USK-PW

Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji USK-PW

INNE

zestawienie

zestawienie – 17.10.2014

zestawienie – 20.09.2013

zestawienie – 30.11.2010

Zapraszamy do pobierania potrzebnych dokumentów w formie elektronicznej

Lokalne Centra Obsługi Inwestorów LOGOTYPY W FORMACIE CDR LOGOTYPY W FORMACIE DOC

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej". Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w zakresie wsparcia w ramach inicjatywy Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.