Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LGD "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"
Lokalna Strategia Rozwoju
Statut Stowarzyszenia
Wnioski do pobrania

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Poniedziałek, 30 maja 2016

Ryki, dnia 30 maja 2016 r.

Szanowni Państwo,

Członkowie Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania

„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Na podstawie §17 ust. 2 i ust. 8 Statutu Stowarzyszenia (tekst jednolity z dnia 30.03.2016 r.) Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 13.06.2016 r. o godzinie 15.30 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10A (I termin), II termin godzina 15.45.  Materiały na WZC będą do wglądu w biurze Stowarzyszenia od dnia 7.06.2016 r. /po zakończonych konsultacjach społecznych/. W wersji elektronicznej zostaną przekazane pocztą email na adresy wskazane w deklaracjach członkowskich oraz na stronie internetowej www.archiwum.lokalnagrupadzialania.pl.

Proponowany porządek zebrania

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór Sekretarza zebrania.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania Uchwał.
 5. Przedstawienie porządku zebrania.
 6. Przyjęcie porządku zebrania.
 7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 30.03.2016 r.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2015 i podjęcie uchwały w tym zakresie
 9. Rozpatrzenie  i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat,   za rok 2015 i podjęcie uchwał.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015 i podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” za rok 2015.
 12. Rozpatrzenie wniosków z konsultacji społecznych i podjęcie stosownych Uchwał.
 13. Zatwierdzenie kryteriów wyboru operacji zgodnie z wytycznymi po ocenie dokonanej przez Komisję ds. Wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 z uwzględnieniem wniosków z konsultacji społecznych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie zebrania.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej". Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w zakresie wsparcia w ramach inicjatywy Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.