Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LGD "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"
Lokalna Strategia Rozwoju
Statut Stowarzyszenia
Wnioski do pobrania

Spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Lubelskiego
Środa, 25 maja 2016

Rozpoczynamy realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023

W dniu dzisiejszym z rąk  Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Pana Artura Walaska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”  otrzymało umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Przekazana nam umowa potwierdza decyzję Zarządu Województwa Lubelskiego o przyznaniu nam kwoty 7.900.000 zł. na rozwój obszaru powiatu ryckiego  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W spotkaniu wręczenia umowy uczestniczył Pan Artur Walasek – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Radny Województwa Lubelskiego Grzegorz Kapusta, Pan Andrzej Kloc – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego,   Przewodnicząca Rady Powiatu Ryckiego, Starosta Rycki, Burmistrz Miasta Dęblin, Wójtowie Gmin Stężyca, Kłoczew, Nowodwór i Ułęż, Zarząd Stowarzyszenia oraz przedstawiciele Komisji Rewizyjnej.

Pozyskane środki finansowe trafią do mieszkańców powiatu ryckiego,   przedsiębiorców, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Rozdysponowanie przyznanych środków odbywać się będzie w trybie ogłaszanych konkursów, z których pierwszy planowany jest jeszcze w bieżącym roku.

Dokument strategiczny jakim jest   Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność jest pracą wspólną mieszkańców naszego powiatu, którzy aktywnie uczestniczyli w konsultacjach społecznych od maja do grudnia 2015 r.

W ramach   LSR będą realizowane 4 cele szczegółowe:

Cel szczegółowy 1

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu

Celem jaki przyjęło Stowarzyszenie jest wspieranie powstawania nowych firm  jak i pomoc przedsiębiorcom, którzy utworzą nowe miejsca pracy. Szansą na rozwój obszaru są nowe miejsca pracy, które mogą być motorem do kolejnych zmian i pobudzenia przedsiębiorczości na terenie LGD

Cel szczegółowy 2

Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju działalności gospodarczej

Cel ten będzie zrealizowany poprzez utworzenie Inkubatora wsparcia przedsiębiorców lokalnych. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie podmiotów gospodarczych poprzez stworzenie platformy internetowej dla biznesu oraz szkoleń pod kątem rozwoju turystyki na obszarze.

Cel szczegółowy 3

Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez integrację i aktywizację społeczności lokalnej

Inwestycje w infrastrukturze rekreacyjnej mogą przyciągnąć turystów, co zwiększy atrakcyjność  terenu. Stworzenie warunków do godnego życia, niwelowanie różnic pomiędzy wsią i miastem w dostępie do miejsc wypoczynku i rekreacji ma zachęcić ludzi młodych do osadnictwa i zahamować wyludnianie się obszaru.

Cel szczegółowy 4

Zachowanie dziedzictwa lokalnego  i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe

Podstawą rozwoju obszaru jest aktywne społeczeństwo, które samo podejmuje działania na rzecz poprawy jakości życia w swoich gminach. Aby zachęcić mieszkańców do większej aktywności i  wykorzystania istniejącego potencjału jakim jest dziedzictwo lokalne i liczne zasoby obszaru podejmowane będą różnorodne działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne. Mało aktywne organizacje pozarządowe nie wspierają mieszkańców na wystarczającym poziomie. Dlatego też edukowanie lokalnych liderów i zachęcanie ich do większego zaangażowania może znacząco poprawić i wzmocnić kapitał społeczny obszaru LGD.

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Strategii Rozwoju Lokalnego dziękujemy za współpracę i zaangażowanie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej". Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w zakresie wsparcia w ramach inicjatywy Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.