Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LGD "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"
Lokalna Strategia Rozwoju
Statut Stowarzyszenia
Wnioski do pobrania

Konsultacje grupy eksperckiej w dniu 14 grudnia 2015 r.
Wtorek, 15 grudnia 2015

W dniu 14.12.2015 r. odbyło się spotkanie grupy ekspertów, w skład której wchodzą Członkowie Rady, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. W spotkaniu mogli wziąć udział również mieszkańcy obszaru objętego opracowaniem dokumentu strategicznego, jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju.

Przedmiotem konsultacji społecznych były:

1) Cele jakie będą realizowane oraz wskaźniki, jakie zamierza Lokalna Grupa Działania osiągnąć do roku 2023

2) Kryteria wyboru operacji

3) Plan działania do roku 2023

4) Budżet z podziałem na poszczególne cele

5) Narzędzia wymiany informacji pomiędzy organami LGD a Beneficjentami i mieszkańcami.

6) Określenie rodzajów projektów granowych oraz podział budżetu na projekty grantowe, tematy projektów grantowych

7) Wybór do realizacji za pośrednictwem LGD infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej

8) Ewaluacja i monitoring realizacji LSR.

Cele zostały określone w oparciu o otwarte konsultacje społeczne z mieszkańcami gmin członkowskich.

Podczas konsultacji ustalono kryteria wyboru operacji a także przypisano im punktację. Premiowane będą m.in. operacje, które generują miejsca pracy, wprowadzają na obszar objęty LSR innowację a także operacje uwzględniające ochronę środowiska.

Grupa Ekspertów ustaliła, iż do skutecznych narzędzi wymiany informacji będą strony internetowe samorządów, LGD, informacje w prasie, informacje przekazane drogą email.

Określone zostały również cele ogólne (2 cele), jeden związany z rozwojem przedsiębiorczości na obszarze LGD, drugi zaś z rozwojem infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej.

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Niniejszy dokument opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”
Instytucja Zarządzająca – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Projekt współfinansowany jest ze środków  Unii Europejskiej  w ramach działania  19  Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej". Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w zakresie wsparcia w ramach inicjatywy Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.