Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LGD "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"
Lokalna Strategia Rozwoju
Statut Stowarzyszenia
Wnioski do pobrania

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków w dniu 28 grudnia godz. 15.15 (I termin), godz. 15.30 (II termin)
Wtorek, 8 grudnia 2015

Członkowie Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania

„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

/wszyscy/

Na podstawie §17 ust. 2 i ust. 8 Statutu Stowarzyszenia (tekst jednolity z dnia 5.11.2015 r.) Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 28.12.2015 r. o godzinie 1515 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10A (I termin), II termin godzina 1530.  Materiały na WZC są do wglądu w biurze Stowarzyszenia. W wersji elektronicznej zostaną przekazane pocztą email na adresy wskazane w deklaracjach członkowskich oraz na stronie internetowej www.archiwum.lokalnagrupadzialania.pl.

Proponowany porządek zebrania

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przedstawienie porządku zebrania.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 5. Wybór Sekretarza zebrania.
 6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 21.12. 2015 r.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zasad prowadzenia ewaluacji i monitoringu LSR.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu komunikacji.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie lokalnych kryteriów wyboru operacji i procedury ustalania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Procedury obsługi wniosku i wyboru operacji przeznaczonych do finansowania.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia dokumentacji konkursowej projektów grantowych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie zebrania.

Z  poważaniem:

Anna Wąsowska

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Niniejszy dokument opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Instytucja Zarządzająca – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt współfinansowany jest ze środków  Unii Europejskiej  w ramach działania  19  Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej". Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w zakresie wsparcia w ramach inicjatywy Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.